Duurzame ontwikkeling, met name in Nederland

Mijn studie ontwikkelingseconomie was toegespitst op de vraag hoe in Nederland maatschappelijke veranderingsprocessen op gang gebracht kunnen worden. Ik leerde daar dat vooral ook aan de rijke kant van de kloof tussen arm en rijk in de wereld veranderingen nodig zijn om die kloof te verkleinen.

De inzichten die ik in mijn studie ontwikkelde zijn samen te vatten als: maatschappelijke veranderingen ten goede (gericht op gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping) vergen "wereldburgerschap": zelf een actieve rol op je nemen en het vormgeven aan de toekomst van onze (wereld)samenleving niet aan anderen overlaten (nch aan technocratische politici, nch aan deskundigen van milieu-en ontwikkelingsorganisaties).

In 1996 kreeg ik het idee om een nieuwe organisatie op te zetten naar analogie van het ecoteam-programma van Global Action Plan, een "wereldburger-netwerk". Daarin zouden lokale "kernen" van mensen die bij elkaar in de buurt wonen samen moeten praten over en werken aan het inhoud geven aan hun "wereldburgerschap" door zelf initiatieven te nemen en door bestaande organisaties te ondersteunen. In overleg met diverse mensen kwam ik echter tot het besef dat er in Nederland al hl vl ontwikkelings-, vredes- en milieuorganisaties inhoud geven aan "wereldburgerschap".

In OnzeWereld werd van november 1996 tot en met februari 1997 gediscussieerd over de toekomst van de Derde Wereld beweging na het ministerschap van Ontwikkelingssamenwerking van Jan Pronk. In zijn redactioneel van februari concludeerde Stan Termeer onder meer: "In de ontwikkelingsdiscussie blijft onze eigen samenleving ... nog teveel buiten schot." Dat vormde de aanleiding voor het project Modernisering in Mondiaal Perspectief (MMP). Dat begon met het verenigen van drie aan politieke partijen gelieerde ontwikkelingsorganisaties en een universitair instituut achter de vraag aan landelijke milieu- en ontwikkelingsorganisaties welke structurele veranderingen noodzakelijk zijn in Nederland met het oog op armoede en milieu. Vervolgens organiseerden we een werkconferentie over de schriftelijke bijdragen van ruim dertig organisaties. Het project resulteerde in het uitbrengen tijdens de verkiezingscampagne van 1998 van de brochure "Stappen naar 2020, oproep tot debat over duurzame ontwikkeling". waaraan 25 organisaties hun naam verbonden.

Mijn eigen visie op het projectthema is in 1998 gepubliceerd op de opiniepagina's van drie landelijke dagbladen. Op grond van die artikelen leverde ik met Jan Juffermans een bijdrage aan een boek over het Groene Poldermodel uitgegeven door Vereniging Milieudefensie en De Balie. In die bijdrage werken we met name het pleidooi uit voor betrokkenheid van ontwikkelingsorganisaties bij dat Groene Poldermodel.

Op de website www.antenna.nl/mmp staat de tekst van de brochure "Stappen naar 2020" en de (iets radicalere) "open brief aan alle kandidaat-kamerleden" die acht organisaties vervolgens schreven.